गन्ना भुगतान रिपोर्ट

गन्ना आपूर्ति एवं भुगतान (2019 - 2020)
विवरण गन्ना आपूर्ति(कु. में) कुल गन्ना मुल्य (रु.) कुल भुगतान (रु.) अवशेष (रु.) भुगतान %
अगेती सामान्य अस्वीकॄत जला हुआ योग
मिल गेट 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 100.00
क्रय केन्द्र 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 100.00
योग 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 100.00
गन्ना आपूर्ति एवं भुगतान (2018 - 2019)
विवरण गन्ना आपूर्ति(कु. में) कुल गन्ना मुल्य (रु.) कुल भुगतान (रु.) अवशेष (रु.) भुगतान %
अगेती सामान्य अस्वीकॄत जला हुआ योग
मिल गेट 3,162,896.45 29,523.66 0.00 1,642.11 3,194,062.22 0 0 0.00 100.00
क्रय केन्द्र 3,674,749.19 42,764.18 0.00 0.00 3,717,513.37 0 0 0.00 100.00
योग 6,837,645.64 72,287.84 0.00 1,642.11 6,911,575.59 0 0 0.00 100.00
गन्ना आपूर्ति एवं भुगतान (2017 - 2018)
विवरण गन्ना आपूर्ति(कु. में) कुल गन्ना मुल्य (रु.) कुल भुगतान (रु.) अवशेष (रु.) भुगतान %
अगेती सामान्य अस्वीकॄत जला हुआ योग
मिल गेट 2,931,814.83 478,957.25 0.00 3,997.33 3,414,769.41 1,103,711,425 1,103,711,425 0.00 100.00
क्रय केन्द्र 3,692,853.51 269,804.85 0.00 0.00 3,962,658.36 1,257,966,848 1,257,966,848 0.00 100.00
योग 6,624,668.34 748,762.10 0.00 3,997.33 7,377,427.77 2,361,678,273 2,361,678,273 0.00 100.00
गन्ना आपूर्ति एवं भुगतान (2016 - 2017)
विवरण गन्ना आपूर्ति(कु. में) कुल गन्ना मुल्य (रु.) कुल भुगतान (रु.) अवशेष (रु.) भुगतान %
अगेती सामान्य अस्वीकॄत जला हुआ योग
मिल गेट 1,604,953.55 979,820.34 12,522.66 1,312.40 2,598,608.95 808,162,473 808,162,473 0.00 100.00
क्रय केन्द्र 2,152,660.31 607,273.67 3,500.53 0.00 2,763,434.51 840,152,829 840,152,829 0.00 100.00
योग 3,757,613.86 1,587,094.01 16,023.19 1,312.40 5,362,043.46 1,648,315,302 1,648,315,302 0.00 100.00
गन्ना आपूर्ति एवं भुगतान (2015 - 2016)
विवरण गन्ना आपूर्ति(कु. में) कुल गन्ना मुल्य (रु.) कुल भुगतान (रु.) अवशेष (रु.) भुगतान %
अगेती सामान्य अस्वीकॄत जला हुआ योग
मिल गेट 733,264.31 1,470,264.11 74,087.16 1,402.32 2,279,017.90 644,694,526 644,694,526 0.00 100.00
क्रय केन्द्र 1,091,514.97 1,137,308.95 53,630.21 0.00 2,282,454.13 629,763,325 629,763,325 0.00 100.00
योग 1,824,779.28 2,607,573.06 127,717.37 1,402.32 4,561,472.03 1,274,457,851 1,274,457,851 0.00 100.00